1. INFORMACIÓN DO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O Club Deportivo 21 Leguas é o responsable do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmalle de que estes datos serán tratados de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e na Lei Orgánica 3/. 2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Por que tratamos os teus datos persoais?

Manter unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Envío de comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico, mensaxería instantánea, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite a realización de comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e estarán relacionadas coas súas actividades, produtos e servizos, ou cos seus colaboradores ou provedores, cos que teña alcanzado un acordo promocional. Neste caso, terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Tramitar pedidos, solicitudes, responder a consultas ou calquera tipo de solicitude que realice o USUARIO a través de calquera dos formularios de contacto postos a disposición na páxina web do RESPONSABLE.
  • Envía o boletín en liña, sobre novidades, ofertas e promocións da nosa actividade.

Formularios

No formulario Pregunta ao experto

  • Atender consultas ou calquera tipo de solicitude que realice o usuario a través de calquera dos formularios de contacto postos a disposición na páxina web do responsable.
    (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)
  • Enviar comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico, mensaxería instantánea, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que permita realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo responsable e estarán relacionadas coas súas actividades e servizos, ou cos dos seus colaboradores ou provedores, cos que chegaron a un acordo promocional. Neste caso, terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
    (por consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)
  • Realizar análises estatísticas e estudos de mercado.
    (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR)

No formulario de inscrición da proba

  • Tramitar e xestionar a participación no evento deportivo 21 Leguas. 101 km NARON.
    (por consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)

No formulario de inscrición de voluntariado

  • Xestionar o rexistro de voluntarios
    (por consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)
Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR da seguinte forma:

  • Co consentimento do USUARIO: envío de comunicacións comerciais e newsletter.
  • Por interese lexítimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, análises estatísticas, etc. e tramitar pedidos, solicitudes, etc. a petición do USUARIO.
Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante un tempo non superior ao necesario para manter a finalidade do tratamento ou existan requisitos legais que impidan a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, eliminaranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos. ou a destrución total do mesmo.

A quen lle proporcionamos os seus datos persoais?

Non se prevé ningunha comunicación de datos persoais a terceiros agás, de ser necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados coas comunicacións, cos que o RESPONSABLE teña subscritos contratos de confidencialidade e tratamento de datos esixidos pola vixente. normativa de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, así como de limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Club Deportivo 21 Leguas. Estrada da Gándara nº148, C.P.M. Á Gándara. CP.15570, Narón (A Coruña). Correo electrónico: info@21leguas.es

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

OS USUARIOS, marcando as casillas correspondentes e introducindo os datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresa, libre e inequívocamente que os seus datos son necesarios para atender a súa solicitude, o parte do provedor, sendo voluntaria a inclusión de datos nos restantes campos. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son certos e é responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para prestar un servizo óptimo ao USUARIO. Se non se facilitan todos os datos, non se garante que a información e os servizos prestados estean totalmente adaptados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o RESPONSABLE está cumprindo con todo o disposto na normativa GDPR e LOPDGDD para o tratamento de datos persoais baixo a súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo. 5 do GDPR, polo que se tratan de forma lícita, xusta e transparente en relación co interesado e adecuada, pertinente e limitada ao necesario en relación aos fins para os que se tratan.

O RESPONSABLE garante que implantou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e comunicoulles a información oportuna para que poidan exercelas.

Para obter máis información sobre as garantías de privacidade, pode contactar co RESPONSABLE a través do Club Deportivo 21 Leguas. Estrada da Gándara nº148, C.P.M. Á Gándara. CP.15570 Narón, (A Coruña). Correo electrónico: info@21leguas.es

Scroll al inicio